jazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničí
 
 
 


Štvrtok, 7/7/2022  
Jazyk
Typ štúdia
     
 

Informácie o vízach

Podmienky pre žiadateľov o J-1 víza
Program: Work and Travel USA

Najprv by sme Vás chceli upozorniť, že všetci žiadatelia o J-1 víza sa musia zúčastniť osobného pohovoru s konzulárnym úradníkom americkej ambasády.

Tak ako v minulých rokoch platí, že programu Work and Travel USA sa nemôžu zúčastniť študenti externého štúdia.

Doktorandi sa môžu programu zúčastniť pokiaľ sú študentmi denného doktorandského štúdia a nie sú v poslednom ročníku. 

Žiadatelia o J-1 víza musia byť zapísaní ako riadni študenti denného štúdia akreditovanej vzdelávacej inštitúcie pomaturitného štúdia.
Študenti nekreditného štúdia musia mať v čase podávania žiadosti ukončené všetky skúšky a zápočty za predchádzajúce ročníky a za zimný semester aktuálneho ročníka.
Študenti kreditného štúdia: odporúča sa spraviť všetky, resp. väčšinu skúšok zimného semestra.

Študenti prvých ročníkov musia ukončiť celý prvý ročník a získať potvrdenie o postupe do ďalšieho ročníka. T.z., že študenti nekreditného štúdia musia mať splnené všetky skúšky a zápočty 1. ročníka a študenti kreditného štúdia 1. ročníka musia získať dostatočný počet kreditov na postup do ďalšieho ročníka. Potvrdenie o splnení podmienok na postup do ďalšieho ročníka zo štud. odd. je podmienkou podania žiadosti agentúrou Bakalari.

Študenti, ktorí sú v končiacom ročníku štúdia a budú ďalej pokračovať v štúdiu (inžinierske alebo doktorandské), sa môžu programu zúčastniť pokiaľ k žiadosti o víza predložia potvrdenie o pokračovaní v štúdiu. Študenti, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu musia priložiť ku žiadosti o víza doklad o tom že nastupujú do zamestnania po lete 2007.

Za študentov, ktorí v ročníku 2005/2006 mali prerušené štúdium, opakovali ročník alebo boli v prechodovom ročníku, môžu Bakalari podať žiadosť o víza v prípade, že ukončia aktuálny ročník 2006/2007 (zimný aj letný semester) a získajú potvrdenie o postupe do ďalšieho ročníka. T.z., že študenti nekreditného štúdia musia mať splnené všetky skúšky a zápočty daného ročníka a študenti kreditného štúdia musia získať dostatočný počet kreditov na postup do ďalšieho ročníka. Potvrdenie o splnení podmienok na postup do ďalšieho ročníka zo štud. odd. je podmienkou podania žiadosti agentúrou Bakalari.

Študenti City University musia mať ukončené posledné 3 trimestre štúdia, a tiež za posledné 3 trimestre nemať prerušené štúdium. Z toho maximálne 1 trimester môže byť IEP, minimálne 2 trimestre musí byť BA štúdium. K žiadosti o víza musia preložiť potvrdenie o návšteve školy a transkript absolvovaných skúšok.

Študenti, ktorí majú 5 a 1/2 ročné štúdium, sa môžu programu zúčastniť aj v 5. ročníku.

 

Skupinové pohovory
Doklady

 • Neporušený pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po vstupe do USA
 • Farebná fotografia na svetlom pozadí (5x5cm) (nie staršia ako 6 mesiacov)
 • Formulár DS-156 s čiarovým kódom (vypĺňa sa len cez internet na stránke https://evisaforms.state.gov/ds156.asp?lang=1)
 • Formulár DS-157 (vyplňájú len muži od 16-45 rokov)
 • Formulár DS-158
 • Formulár DS-2019 (Certificate of Eligibility...) – uplynutie lehoty najneskôr do 30.Sep.2007 alebo treba dodať oficiálne potvrdenie o začatí zimného semestra v neskoršom termíne
 • Doklad o zaplatení SEVIS poplatku
 • Kontrakt od budúceho amerického zamestnávateľa ALEBO potvrdenie z agetúry, že žiadateľ si nájde zamestnávateľa po príchode do USA
 • Vízový poplatok – agentúra zaplatí za celú skupinu študentov

 

Podmienky

Študent denného vysokoškolského štúdia minimálne so základnými znalosťami angličtiny, ktorý:

 

1. ročník:

 • má potvrdenie o návšteve školy

 • má index/študenti City university – transkript

 • doklad o splnení podmienok na postup do 2. ročníka

2., 3., 4. ročník:

 • má potvrdenie o návšteve školy

 • index/študenti CU – transkript

 • má ukončený celý predchádzajúci ročník

 • má ukončený zimný semester ročníka v r.2006/2007

 • študenti doktorantského štúdia diplom a plán popis doktorantského štúdia s vyznačeným dátumom ukončenia štúdia

Končiaci študenti (aj študenti bakalarskeho štúdia):

Študenti na skupinové pohovory nemôžu:

 • mať zamietnuté víza za posledných 24 mesiacov (ak vízum nebolo odvtedy opätovne vydané)

 • mať v čase podania žiadosti o vízum príbuzných v USA ( rodičov, manžela/manželku)

 • pochádzať z krajín tretieho sveta bez nahláseného trvalého pobytu na Slovensku

 • opakovať ročník v predchádzajúcich 12 mesiacoch

 • mať prerušené štúdium za posledných 12 mesiacov

 • byť študentmi prípravného jazykového ročníka na City University

Individuálne pohovory

Doklady

 • Neporušený pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po vstupe do USA

 • Farebná fotografia na svetlom pozadí (5cmx5cm) (nie staršia ako 6 mesiacov)

 • Formulár DS-156 s čiarovým kódom

 • Formulár DS-157 (muži od 16 – 45 rokov)

 • Formulár DS-158

 • Formulár DS-2019 (Certificate of Eligibility...) - uplynutie lehoty najneskôr do 30.Sep.2007 alebo treba dodať oficiálne potvrdenie o začatí zimného semestra v neskoršom termíne

 • Doklad o zaplatení vízového poplatku

 • Doklad o zaplatení SEVIS poplatku

 • Kontrakt od budúceho amerického zamestnávateľa ALEBO potvrdenie agentúry, že žiadateľ si nájde zamestnávateľa po príchode do USA

 

Podmienky

 

Môže sa zúčastniť aj študent denného vysokoškolského štúdia minimálne so základnými znalosťami angličtiny, ktorý:

 

V 1. ročníku:  

 • má potvrdenie o návšteve školy

 • má index/študenti CU – transkript

 • nemá splnené podmienky na postup do 2. ročníka (je potrebné zdokladovať dôvody)

 V 2., 3., 4. ročníku :

 • má potvrdenie o návšteve

 • má index/študenti CU – transkript

 • nemá ukončený predchádzajúci ročník

 • nemá ukončený zimný semester ročníka v r.2006/2007 (zdokladovať dôvody)

Končiaci študenti (aj študenti bakalarskeho štúdia):

Títo študenti môžu:

 • mať zamietnuté víza za posledných 24 mesiacov

 • mať v čase podania žiadosti o vízum príbuzných v USA (rodičov, manžela/manželku)

 • pochádzať z krajín tretieho sveta bez následného trvalého pobytu na Slovensku

 • opakovať ročník v predchádzajúcich 12 mesiacoch

 • mať prerušené štúdium za posledných 12 mesiacov (opäť je potrebné zdokladovať dôvody týchto skutočností  

 Študenti na individuálne pohovory nemôžu:

 • študovať externe

 • byť študentmi prípravného jazykového ročníka na City University

Študenti, ktorí nespĺňajú uvedené podmienky si žiadajú o víza individuálne. Bližšie informácie Vám poskytneme pred podaním žiadosti. Agentúra Bakalari Vám pomôže s podaním žiadosti vrámci svojich možností.

Ak máte akékoľvek pochybnosti, či podmienky pre žiadateľov o J-1 víza spĺňate, kontaktujte nás na wat@bakalari.sk. Bližšie informácie nájdete aj na adrese americkej ambasády http://www.usembassy.sk.Späť
 
     

Práca v lete v zahraničí - Amerika alebo Európa?
Rady skúsených - Austrália
Rady skúsených - štúdium jazykov
Rady skúsených - Írsko
USA
Informácie o krajine
Informácie o vízach
Ďalšie informácie
Community Colleges
Nezáväzná prihláška na Highschool
 
Technická podpora Dizajn a programovanie: Millennium 000