jazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničí
 
 
 


Piatok, 7/10/2020  
Jazyk
Typ štúdia
     
 

Informácie o vízach

Podmienky pre udelenie študentského víza.

Všetci žiadatelia o študentské kanadské vízum musia vyplniť formulár žiadosť o vízum doplnenú o dodatočné informácie a splniť nasledovné podmienky:

 • Zaplatiť poplatok EUR 85 a 1000,-SK /poplatok za úhradu nákladov na cestovné/ 
 • Platný cestovný pas – min. jedna dvojstrana musí byť voľná; platnosť pasu min. 6 mesiacov po návrate z plánovaného pobytu v zahraničí
 • 2 pasové fotografie 
 • Akceptačný list (zo školy) - dokladajú ho Bakalari
 • Ak ste študujúci, kópiu indexu a potvrdenie zo školy o návšteve s uvedením od kedy študujete a kedy je predpokladané ukončenie štúdia. 
 • Preukázanie dostatočného finančného krytia na žiadanú dĺžku pobytu (originál výpisy z bankového účtu za posledné 3 mesiace, vkladná knižka). Ak máte k dispozícii účet od rodičov alebo príbuzných, treba doložiť čestné prehlásenie s overeným podpisom a sumou, ktorú máte k dispozícii. ( min. 200 CAD/týždeň pobytu)
 • Potvrdenia o zamestnaní /od ukončenia školy/ s uvedením pracovného zaradenia, platu, dĺžky pracovného pomeru, typu a dĺžky pracovného voľna, vyjadrenie o tom, či bude pracovný pomer po návrate pokračovať a pod. Z predchádzajúcich zamestnaní stačí doložiť pracovnú zmluvu. Ak ste nezamestnaný, musíte doložiť doklad, že ste evidovaný na príslušnom Úrade práce.
 • Ak ste podnikateľ, predložiť doklady o podnikaní, t. j. živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra, výpisy z podnikateľského účtu a prípadne iné doklady, ktoré zdokladujú prosperitu a chod Vašej firmy.
 • Doklady o vlastníctve nehnuteľného resp. hnuteľného majetku.
 • Pre žiadateľov mladších než 18 rokov súhlas oboch rodičov a rodný list. Oba dokumenty musia byť úradne overené.
 • Kópiu predošlých kanadských víz /ak ju máte/
 • Doklad o dosiahnutom vzdelaní, overená kópia maturity, diplomu

Upozornenie: Doba vybavovania víz 1 mesiac

Podmienky pre udelenie turistického víza.

Všetci žiadatelia o turistické kanadské vízum musia vyplniť formulár žiadosť o vízum doplnenú o dodatočné informácie a splniť nasledovné podmienky:

 • Zaplatiť poplatok EUR 50 ( single entry) alebo EUR 100 ( multiple entry) a 1000,-SK /poplatok za úhradu nákladov na cestovné/
 • Platný cestovný pas – min. jedna dvojstrana musí byť voľná; platnosť pasu min. 6 mesiacov po návrate z plánovaného pobytu v zahraničí
 • 2 pasové fotografie
 • Akceptačný list (zo školy) - dokladajú ho Bakalari
 • Ak ste študujúci, kópiu indexu a potvrdenie zo školy o návšteve s uvedením od kedy študujete a kedy je predpokladané ukončenie štúdia.
 • Preukázanie dostatočného finančného krytia na žiadanú dĺžku pobytu (originál výpisy z bankového účtu za posledné 3 mesiace, vkladná knižka). Ak máte k dispozícii účet od rodičov alebo príbuzných, treba doložiť čestné prehlásenie s overeným podpisom a sumou, ktorú máte k dispozícii. ( min. 200 CAD/týždeň pobytu)
 • Potvrdenia o zamestnaní /od ukončenia školy/ s uvedením pracovného zaradenia, platu, dĺžky pracovného pomeru, typu a dĺžky pracovného voľna, vyjadrenie o tom, či bude pracovný pomer po návrate pokračovať a pod. Z predchádzajúcich zamestnaní stačí doložiť pracovnú zmluvu.
 • Ak ste podnikateľ, predložiť doklady o podnikaní, t. j. živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra, výpisy z podnikateľského účtu a prípadne iné doklady, ktoré zdokladujú prosperitu a chod Vašej firmy.
 • Doklady o vlastníctve nehnuteľného resp. hnuteľného majetku.
 • Pre žiadateľov mladších než 18 rokov súhlas oboch rodičov a rodný list. Oba dokumenty musia byť úradne overené.
 • Kópiu predošlých kanadských víz /ak ju máte/
 • Doklad o dosiahnutom vzdelaní, overené kópie maturity, diplomu,...

Upozornenie: Doba vybavovania víz 1-2 týždne

Adresa: Laurenzerberg 2, A-1010 Vienna, Austria

Prijímanie žiadostí: Po., Str., Pia. 8:30-11:00

  

Typ víz turistické študentské
Dĺžka pobytu do 3 mesiacov od 3 mesiacov
Doba vybavovania 1-2 týždne 1-2 týždne
Žiadosť o vízum 1 1
Fotografia 2 3
Pas áno áno
Potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní nie nie
Potvrdenie o vlastnívctve hnuteľného al. nehnuteľného majetku áno áno
Potvrdenie o štúdiu alebo zamestnaní áno áno
Rodný list nie nie
Výpis z registra trestov nie áno
Notársky overený súhlas rodičov - čestné prehlásenie do 18 rokov do 18 rokov
Výpis zo sociálnej poisťovne nie nie
Občiansky preukaz nie nie
Finančné krytie áno áno
Akceptačný list zo školy áno áno
Potvrdenie o zaplatení školného nie nie
Potvrdenie ubytovania  nie nie
Lekárska prehliadka nie nie
Motivačný list nie nie
Možnosť pracovať nie nie
Poplatky (zmena cien vyhradená) 55 eur 90 eur


Späť
 
     

Kanada
Informácie o krajine
Informácie o vízach
Životné náklady
High school
Highschool
Ďalšie informácie
Čo hovoria naši klienti
Nezáväzná prihláška na Highschool
Prihláška na Highschool
 
Technická podpora Dizajn a programovanie: Millennium 000